Realizacje

Wykaz wybranych zrealizowanych usług projektowo - wykonawczych

L.p. Nazwa i adres inwestora Opis zamówienia zakres
1 CTL Maczki Bór sp. z o.o.

Projekt budowy drugiego toru szlaku Bór Górny – Bór Dolny o długości 2,5 km wraz z włączeniem do stacji Bór Górny i Bór Dolny w Sosnowcu."

 • branża torowa
 • układ geometryczny włączenia torów szlakowych w stacje kolejowe Bór Górny Bór Dolny
2 KW S.A. KWK Halemba

Opinia techniczna określająca stan techniczny, sposób naprawy i zabezpieczenia wiaduktu położonego w ciągu ulicy 1- go Maja w Rudzie Śląskiej

 • charakterystyka i ocena aktualnego stanu technicznego elementów konstrukcji obiektu i nośności,
 • wpływ planowanej eksploatacji na stan deformacji ustroju mostowego,
 • analiza kinematyczna obiektu na prognozowane wpływy deformacji podłoża,
 • zakres prac remontowych i zabezpieczających,
 • zakres prac obserwacyjnych, pomiarowych i rektyfikacyjnych.
3 K.H.W. S.A
KWK "Mysłowice"

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na naprawę szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w torach nr 1 i 2 Magistrali Południowej – właściciel CTL "Maczki – Bór" Sp. z o.o. w km 6,8 – 8,5 oraz torze bocznicy KWK "Mysłowice" do Szybu "Wschodniego" w km 0,0 – 0,5.

 • mapa własnościowa,
 • wypisy z ewidencji gruntów,
 • mapa do celów projektowych,
 • pomiary sytuacyjno wysokościowe,
 • projekt w branży: ziemno – torowej, srk, energetycznej, inżynieryjnej.
4 KWK "Niwka – Modrzejów" Sp. z o.o. w upadłości

"Dokumentacja techniczna (projekt techniczny wraz z aktualizacją mapy, uzgodnieniami branżowymi i kosztorysem inwestorskim) naprawy szkód: w głowicy zachodniej stacji kolejowej Maczki – Bór w Sosnowcu, rejon ul. Długiej" stanowiącej własność CTL "Maczki – Bór" sp. z o.o. wyrządzonych ruchem zakładu górniczego KWK "Niwka – Modrzejów" sp. z o.o. w Sosnowcu.

 • mapa własnościowa,
 • wypisy z ewidencji gruntów,
 • mapa do celów projektowych,
 • pomiary sytuacyjno wysokościowe,
 • projekt w branży: ziemno – torowej, telekomunikacyjnej, srk, energetycznej, inżynieryjnej.
5 Kompania Węglowa S.A. C.W. Zachód Oddział KWK "Szczygłowice"

Projekt naprawy mostu drogowego nad rzeką Bierawką w ul. Lignozy w Knurowie dla KW S.A. CW Zachód Oddział KWK Szczygłowice".

 • mapa własnościowa,
 • wypisy z ewidencji gruntów,
 • mapa do celów projektowych,
 • projekt w branży: mostowej, organizacja ruchu kołowego na czas naprawy mostu.
6 Miasto Katowice

Wykonanie projektu oświetlenia dojścia do posesji przy ulicy Gliwickiej 30 w Katowicach.

 • mapa własnościowa,
 • wypisy z rejestru gruntów,
 • aktualizacja mapy do celów projektowych,
 • projekt w branży energetycznej,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę.
7 Gmina Zabrze

Projekt budowy drogi Zaborze – Biskupice ETAP I– skrzyżowanie ze szlakiem PKP.

 • koncepcja przełożenia linii dwutorowej,
 • inwentaryzacja obiektów inżynieryjnych.
8 CTL "Maczki – Bór" sp. z o.o.

Koncepcja połączenia części południowej terenów inwestycyjnych Pola Bór Zachód od toru szlakowego Bór Górny Bobrek z pominięciem stacji Bór Górny.

 • wariantowa koncepcja budowy układu torowego wraz z określeniem wskaźnikowych kosztów budowy.

Koncepcja połączenia stacji kolejowej CTL Maczki – Bór Górny ze stacją kolejową PKP Sosnowiec Dańdówka wraz z dojazdem na teren inwestycyjny pola Bór Zachód.

 • wariantowa koncepcja budowy układu torowego wraz z określeniem wskaźnikowych kosztów budowy.

Koncepcja budowy sieci trakcyjnej na odcinku stacja PKP Sosnowiec Dańdówka do części południowej terenów inwestycyjnych Pola Bór Zachód z włączeniem od toru szlakowego Bór Górny Bobrek z pominięciem stacji Bór Górny.

 • koncepcja budowy sieci trakcyjnej.
9

Kompania Węglowa S.A. Oddział
KWK "Szczygłowice"

Dokumentacja techniczna obiektów budowlanych zapewniających przeprowadzenie wód rzeki Bierawki przez nasyp kolejowy PKP linii 149 Zabrze Makoszowy – Leszczyny.

 • opracowanie analizy techniczno – ekonomicznej w branżach:
  • mostowej,
  • kolejowej,
 • badania geologiczne,
 • analiza statyczno – wytrzymałościowa,
 • analiza przepustowości mostu.
10 Katowicki Holding Węglowy SA KWK "Wieczorek"

Projekt budowlany odwodnienia bezodpływowych niecek w rejonie wiaduktu magistrali piaskowej CTL Maczki – Bór w celu utrzymania ciągłości ruchu ul. Mikołowskiej w Mysłowicach wraz z operatem wodno prawnym.

 • mapa własnościowa,
 • mapa do celów projektowych,
 • projekt odwodnienia drogi i terenów przyległych
 • uzyskanie pozwolenia na budowę.
11 Katowicki Holding Węglowy SA KWK "Wujek"

Projekt naprawy uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego w wiadukcie drogowym położonym w ciągu ulicy Ligockiej w Katowicach.

 • mapa własnościowa,
 • mapa do celów projektowych,
 • projekt w branży mostowej uwzględniający eksploatację górniczą,
 • organizacja ruchu na czas prowadzenia robót.
 • uzgodnienia branżowe.
12 Zakład Górniczo Energetyczny "Sobieski Jaworzno III" – PPW i PUH Koldrex

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na naprawę szkód górniczych w torach kolejowych:
Dąbrowa – ZGE Sobieski Jaworzno III w km 3,8 –7,0
Dąbrowa – Kosztowy w km 0,0 –4,0
Bocznica własna ZGE w km 0,0 – 0,3

 • Aktualizacja map do celów projektowych,
 • Opracowanie oceny oddziaływania na środowisko,
 • Opracowanie wniosku o wyłączenie terenów z upraw leśnych
 • Koncepcja programowo przestrzenna
 • Projekt budowlany( roboty ziemno - torowe, sieć trakcyjna, urządzenia srk, energetyka, telekomunikacja, obiekty inżynieryjne: most, przepusty
 • Projekt wykonawczy,
 • Uzgodnienia branżowe,
 • Uzyskanie praw do dysponowania terenem do celów budowlanych
 • Podział geodezyjny terenów,
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę.
13 Kompania Węglowa S.A. KWK Ziemowit

Projekt budowlano – wykonawczy usunięcia szkód górniczych w torach nr 1 i 2 linii PKP Oświęcim – Katowice km 9,3 – 11,3 wraz z branżami towarzyszącymi.

 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
 • Aktualizacja map do celów projektowych,
 • Projekt branże: ziemno torowa, sieć trakcyjna, urządzenia srk, teletechnika, przepust
 • Uzyskanie prawa do dysponowania terenem do celów budowlanych
 • Kosztorysy nakładcze i inwestorskie. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
 • Aktualizacja map do celów projektowych,
 • Projekt branże: ziemno torowa, sieć trakcyjna, urządzenia srk, teletechnika, przepust
 • Uzyskanie prawa do dysponowania terenem do celów budowlanych
 • Kosztorysy nakładcze i inwestorskie
14 Kompania Węglowa S.A. KWK Ziemowit

Projekt budowlany przypory dwustronnej wzdłuż nasypu linii PKP Oświęcim – Katowice w km 6,635 do 7,600 dla toru nr 1 oraz w km 6,960 do 7,360 dla toru nr 2 wraz z uwzględnieniem przekładki kabla TKD, przekładki gazociągu Ф 200 mm i makroniwelacji terenów przyległych.

 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
 • Aktualizacja map do celów projektowych,
 • Projekt branże: inżynieryjna, teletechnika
 • Opinia geotechniczna
 • Uzyskanie prawa do dysponowania terenem do celów budowlanych
 • Kosztorysy nakładcze i inwestorskie
15 Kompania Węglowa S.A. KWK Ziemowit

Projekt budowlany pt: Przebudowa przepustu km 7,300+69 linii Katowice - Oświęcim

 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
 • Aktualizacja map do celów projektowych,
 • Projekt budowlany
 • Opinia geotechniczna
 • Uzyskanie prawa do dysponowania terenem do celów budowlanych
 • Kosztorysy nakładcze i inwestorskie.
16 Kompania Węglowa S.A KWK "„Bolesław Śmiały"

Linia PKP odcinek Mikołów – Orzesze w km 15,000 – 16,600.

 • roboty torowe,
 • roboty ziemne,
 • roboty odwodnieniowe,
 • teletechnika kolejowa,
 • sieć trakcyjna,
 • obiekty inżynieryjne.
17 Kompania Węglowa S.A. KWK Knurów

Linia PKP odcinek Zabrze Makoszowy – Leszczyny w 9,0 – 11,6

 • roboty ziemno – torowe.
18 Kompania Węglowa S.A. KWK Szczygłowice

Linia PKP odcinek Zabrze Makoszowy – Leszczyny w 15,4, – 16,360

 • roboty ziemno – torowe,
 • sieć trakcyjna.
19 KW S.A. KWK Sośnica Makoszowy

Linia PKP odcinek Ruda Bielszowice – Zabrze Makoszowy w km 15,4 – 16,1 tor nr 1 i 2

 • roboty torowe
20 Kompania Węglowa S.A. KWK Szczygłowice

Linia PKP odcinek Zabrze Makoszowy – Leszczyny tor nr 1 i 2 km 19,110.

 • roboty torowe
21 Kompania Węglowa S.A. KWK Szczygłowice

Linia PKP Zabrze Makoszowy – Leszczyny: rozjazdy i tor łączący szlak PKP z bocznicą KWK „Szczygłowice”

 • roboty torowe
22 Kompania Węglowa S.A. KWK Szczygłowice

Linia kolejowa nr 149:km 15,5 – 16,5 tor nr 1 i 2,km 17,4, km 17,1 - 18,1

 • roboty ziemno – torowe,
 • roboty srk,
 • roboty teletechniczne.
23 Kompania Węglowa S.A. KWK Szczygłowice

Linia kolejowa nr 149: km 16,5 – 17,7 tor nr 1 i 2.

 • roboty ziemno – torowe,
24 Jastrzębska Spółka Węglowa SA KWK Zofiówka

Bocznica KWK Zofiówka - tory nr 311 i 313

 • roboty torowe,
 • roboty nawierzchniowe – przejazdy drogowe.
Strona główna | Oferta | Realizacje | Referencje | Kontakt
Copyright 2009 © P.W. Koldrex 2

wykonanie: wypromujsie.pl